Sunan Abu Dawood - Wages (Kitab Al-Ijarah)

Chapter Name Wages (Kitab Al-Ijarah)
Book Name Sunan Abu Dawood Sunan Abu Dawood
Writer Imām Abu Dawud al-Sijistani
Chapter Number 24
Total Hadith 154
Translation Arabic, English & Urdu
Baab Wasiyat Ke Ehkaam O Masail